Pravila korištenja građe

Svi sadržaji dostupni na portalu Virtualne zbirke Sveučilišta u Zagrebu – ViZbi. UNIZG smiju se slobodno koristiti u privatne svrhe.

Sadržaji dostupni na portal ViZbi. UNIZG koji su označeni kao Javno dobro mogu se koristiti bez ograničenja (preuzimati, dijeliti, prerađivati i sl.). Prilikom korištenja takvih sadržaja potrebno je navesti izvor: Virtualne zbirke Sveučilišta u Zagrebu.

Sadržaji koji su zaštićeni odredbama o autorskom pravu i srodim pravima mogu se koristiti u skladu s propisima Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 96/18). Takvi su sadržaji u zapisima označeni s oznakom Slobodan pristup. Sva prava pridržana ili nekom od licencija Creative Commons (npr. CC BY-NC-ND), dostupnih na sljedećoj poveznici, a smiju se koristiti isključivo u privatne svrhe. Za svako drugo korištenje potrebno je dopuštenje nositelja autorskog prava i/ili srodnih prava.

Pristup pojedinim zbirkama biti će kontroliran uz AAI identitet za znanstvenike i studente Sveučilišta u Zagrebu.

Za korištenje sadržaja u komercijalne svrhe potrebno je uputiti zahtjev na adresu [email protected].

Kontakt: [email protected]

Impresum:

Nakladnik: ©Sveučilište u Zagrebu, 2021.

Za nakladnika: prof. dr. sc. Damir Boras, rektor