Kazneni zakon o zločinstvih, prestupcih i prekršajnih od 27 svibnja 1852 sa ; Zakoni od 17. svibnja 1875. o porabi tiska, o sastavljanju porotničkih imenika i o kaznenom postupku u poslovih tiskovnih, preinačenih zakonom od 14. svibnja god. 1907. o promjeni tiskovnih zakona ; i sa zakoni i naredbami koji se na nje odnose ter sa rješitbami Kr. stola sedmorice i Vrhovnog suda u Beču / uredio Josip Šilović
Waiting for response ...